תקנון אתר 4הורינו

הסכם בין המשתמש לבין אתר "4 הורינו" (caregivers4u, 4caregivers)

 1. אתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), מופעל ע"י חברת “אביעד רווחה בע"מ” או על ידי הצדדים הקשורים אליה או חברות הבת שלה  (להלן: "המפעילה")
 2. אתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), מוצע למשתמש בתנאי שיקבל ללא שינוי את התנאים, ההוראות וההודעות הנכללים במסמך זה, שימוש באתר זה מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים , הוראות והודעות אלה.
 3. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, בכל זמן שיידרש, ללא צורך בהודעה מראש על פי שיקול דעתה המקצועי, ובתנאי שהנוסח המעודכן יפורסם באתר .
 4. השימוש באתר וקבלת מידע ונתונים אודות פרטי התקשרות של משתמש פרטי ו/או עובד סיעודי תחייב את המשתמש להירשם כחוק ללא עלות של דמי ההשמה בתאגיד / סוכנות מורשת שתיבחר על ידי המפעילה. ללא רישום זה, אין המפעילה יכולה להעביר פרטים או לספק שירות, זאת לאור הגבלות חוקיות במדינות השונות.
 5. אחריות המשתמש להתעדכן בשינויים האמורים.
 6. אם אינך מסכים לתנאים אלה, נא הימנע מלהשתמש באתר זה.

שימוש באתר – הגבלה לשימוש אישי ובלתי מסחרי

 1. האתר הינו לשימוש משתמשים אישיים ולא למטרות מסחריות או למשתמשים מסחריים.
 2. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, להעביר, לבצע, לשעתק, לפרסם, להעניק רישיונות, למסור או למכור כל מידע, מאתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers).
 3. מטרת האתר, הינו אפשרות למשתמש פרטי, ליצור קשר עם מטפלים סיעודיים באופן שמנגיש הצע של עובדים סיעודיים ומשתמשים פרטיים הזקוקים למתן שרות בתחום זה ולהפך.
 4. המפעילה, תהיה רשאית להעביר את פרטי ההתקשרות (טלפון, כתובת) והמידע אודות המשתמש, לידי העובד הסיעודי , ולהיפך.
 5. נאסר העלאת , הפצת או פרסום באמצעות האתר תוכן שהוא בגדר לשון הרע, השמצה, תועבה, איום, פלישה לפרטיות או פגיעה בזכויות פרסום, חומר שהוא בגדר שימוש לרעה, חומר לא חוקי או חומר מעורר התנגדות בדרכים אחרות, או חומר המהווה עבירה פלילית או עידוד לעבירה פלילית, חומר המפר את זכויותיו של צד כלשהו או חומר אשר מצמיח אחריות או מפר כל חוק בדרך אחרת.
 6. נאסר העלאת  תכנים מסחריים לאתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers) או להשתמש באתר על מנת לשדל אחרים להצטרף או להפוך לחברים בכל שירות מקוון מסחרי אחר או ארגון אחר.

סימני מסחר וזכויות יוצרים

 1. כל התוכן הנכלל באתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), משמש חומר מוגן בזכויות יוצרים,  לרבות טקסט, עיצוב, גרפיקה, ממשקים או קוד, ובחירת דרך הסידור של התכנים ברישיון, כל הזכויות שמורות.
 2. כל משתמש פרטי עובר דרך הבדיקה של מפעיל האתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), האתר שומר לעצמו את הזכות לבדוק, או לעקוב אחר משתמשים פרטיים ועובדים סיעודיים,לא לחבר בין משתמש פרטי לעובד הסיעודי מכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי.

ניהול משתמשים ותוכן.

אתר 4 הורינו(caregivers4u, 4caregivers), רשאית לעקוב או לבדוק תכנים ושומרת על זכותה לחסום או לסלק תקשורות או חומרים אשר לפי קביעתה פוגעים לרעה, מהווים לשון הרע או תועבה, (ב) תרמית, הטעיה או הולכת שולל, (ג) מפרים זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות של אחרים, או (ד) מפרים כל חוק או תקנה, או (ה) פוגעים או אינם מקובלים מבחינה אחרת על האתר, על פי שיקול הדעת הבלבדי שלה.

קישורים לצדדים שלישיים

 1. מתוך כוונה להעניק שרות כולל , מקיף ומועיל עבור לקוחותינו, , אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים באינטרנט, אתרים הנמצאים בבעלות, או מופעלים על ידי, ספקים שהם צדדים שלישיים וצדדים שלישיים אחרים (להלן – ה"אתרים החיצוניים").
 2. יחד עם זאת, ברור לצדדים כי אין לאתר אחריות על האמיתות או הזמינות של כל מידע של צדדים שלישיים והיא אינה מתחייבת בכל דרך שהיא כי המידע שמועבר לאתר הינו מלא , מדוייק או אמיתי.
 3. על המשתמש הפרטי או עובדי הסיעוד לא תהיה כל דרישה או טענה או תביעה או חבות כנגד האתר,כתוצאה מהשימוש או ההסתמכות על מידע של צד שלישי.
 4. המפעילה של האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר או את תכניו או את עיצובו או להפסיק באופן סופי את קיומו , ללא התרעה מראש. במקרה של הפסקת האתר תפרסם המפעילה הודעה על כך בעמוד הראשי של האתר.
 5. בכל מקרה לא תחוייב המפעילה כלפי המשתמשים, העובדים הסיעודיים או כל צד שלישי בחבות או פיצוי עבור סיום הפעילות,בגין נזק או אובדן של חומר.
 6. תיקון , שינוי של האתר לא תחשב פעולה שתהווה עילה לתביעה או דרישה מצד המשתמש.

הגבלת אחריות.

בשום מקרה אתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), לא תהיה אחראית לנזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים, או לכל נזקים או פיצויים אחרים מכל סוג ומין, אפילו אם נמסרה הודעה מוקדמת לאתר 4 הורינו (caregivers4u, 4caregivers), על האפשרות של נזקים אלה, בין בתביעת רשלנות, בחוזים או על פי כל דוקטרינה אחרת להטלת אחריות, בין אם בקשר לשימוש, לחוסר היכולת להשתמש, או לביצוע, של המידע, השירותים, המוצרים והחומרים הזמינים מאתר זה.

עונשים

 1. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות במידה ותמצא כי זכויותיה באתר הופרו, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובתנאים שתקבע לעשות אחד מאלה:
  • לתבוע בבית המשפט בגין הפרה.
  • לתבוע בגין ההפרה ולבקש מביהמ"ש הפסקת ההפרה באופן מיידי.
  • המפעילה תהיה רשאית להעביר לידי צד שלישי פרטי התקשרות של המשתמש או המטפל הסיעודי על פי צו שיפוטי של רשות מוסמכת, לשם משלוח הודעות לצורכי שיווק בהנתן הסכמת המפעיל, לשם בדיקת נתונים , עיבוד נתונים או כל שינוי אחר שיידרש על ידי המפעילה או מי מטעמם.

כללי

המפעילה ,רשאית לעדכן תנאים אלה בכל זמן על ידי עדכון פרסום זה. עליך לבקר בדף זה מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים שיחולו באותה עת משום שהם מחייבים אותך. הוראות מסוימות הנכללות בתנאים אלה עשויות להידחות מפני הודעות או תנאים משפטיים שנקבעו במפורש ואשר נמצאים בעמודים מסוימים באתר זה.

הצהרת פרטיות

 1. במסגרת השימוש באתר לצורך מציאת עבודה או לחילופין מציאת מטפל יש צורך ברישום ראשוני הדורש מסירת מידע אישי אותו תתבקש למלא, הפרטים האישיים הינם לצורך פרסום המודעה ויועברו למאגר המידע של החברה לצורך דיוור ישיר. מאגר המידע של החברה רשום כחוק במשרד המשפטים.
 2. יודגש כי על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיותמסירת הנתונים אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירתם תיתכן פגיעה ביעילות המודעה המפורסמת. יתרה מזאת, ללא מסירת נתונים בסיסים המוגדרים כשדות חובה וביצוע הרישום הראשוני לא יתאפשר שימוש באתר.
 3. עם הסכמה על קריאת התקנון המשתמש מאשר שימוש בנתונים ו/או במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי מותאם על ידי החברה המפעילה ו/או צד שלישי עימה היא עובדת. כמו כן, בהסכמה על התקנון המשתמש מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בהקשר הנ"ל.
 4. במידה והינך מעוניין להיות מוסר מרשימת התפוצה אנא שלח בקשה למייל:office@avi-ad.net

הצהרת נגישות

 1. אתר 4 הורינו,  רואה חשיבות עליונה בהנגשת אתר אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות ולאפשר לגולשים להשתמש באתר בקלות ובנוחות.לצורך כך, אנו משתמשים בתוסף נגישות שעבר התאמה ייחודית לאתר זה, כמו כן, הוא מותאם למערכות ניהול של WordPress
 2. תוסף הנגישות, עומד בתנאי החוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח – 1998, ובשינוי שחל בו בדצמבר 2012 (סעיף 355). באמצעות תוסף הנגישות ישנם מספר רכיבים לנוחיות המשתמש: עבודה ברזולוציות שונות,  תצוגה ברורה של רכיבי האתר, התאמה למגוון דפדפנים, אפשרות להתאמת גודל הגופן, אפשרות להתאמת הניגודיות (כהה ובהירה), התאמת צבעים (הפיכה לשחור לבן), אפשרות לניווט באמצעות המקלדת בלבד, הדגשת הקישורים באמצעות קו תחתון.
 3. אתר 4 הורינו עשה כמיטב יכולתו להתאים את האתר ותכניו לגולשיו, ייתכן כי ישנם חלקים שאינם נגישים באתר, נשמח שתסב את תשומת ליבנו לכך.
 

4הורינו

אנו באתר 4הורינו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה. הירשמו באתר, אנו ניצור עמכם קשר ונקל עליכם את ההסתגלות למצב החדש בו הנכם מעסיקים עובד זר ומפקידים בידיו לטיפול את האדם היקר לכם.    אתר 4 הורינו עובד בשיתוף עם צד שלישי בהתאם לחוק תיווך עובדים, כל קשר בין מעסיק לעובד יעשה על ידי צד שלישי זה