Blog Section

זכויות עובדים זרים הבראה, חגים וחופש

שכר המטפלים הזרים לא מסתכם רק בתשלום הניתן באופן ישיר בסיומו של כל חודש, אלא על מרכיבים שונים. במאמר קודם הצגנו את מרכיבי השכר שניתנים בעת סיום יחסי העבודה – פנסיה ופיצויים. מאמר זה יתייחס למרכיבי השכר אשר ניתנים במהלך תקופת העבודה – בין אם מידי חודש או בין אם בהשלמת שעות עבודה. מרכיבי שכר אלו מכונים זכויות סוציאליות:

  1. חג
  2. הבראה
  3. ימי חופשה

כפי שתואר במאמר הקודם, עובד זר בישראל זכאי לאותן הזכויות כשם עובד ישראלי, ועל כן זכאי לאותן הזכויות הסוציאליות.

איך מחשבים זכויות סוציאליות כאשר גמלת הסיעוד מתקבלת על ידי חברת סיעוד?

כאשר חברת סיעוד משלמת את גמלת הסיעוד ישירות למטפל הזר, למעשה מדובר בשני מעסיקים; המעסיק העיקרי הוא המשפחה בעלת היתר ההעסקה והמעסיק המשני הוא חברת הסיעוד.

על פי חוק, חברת הסיעוד מחוייבת גם כן לשלם את כל הזכויות הסוציאליות בחוק ועושה זאת בתלוש השכר מידי חודש בהתבסס על שעות הסיעוד המתקבלות מידי חודש.

כלומר, הצבירה הינה על בסיס שעות עבודה ולא על בסיס שכר גלובלי כשם שהמשפחה המעסיקה מחשבת.

אפשרויות תשלום הזכויות הסוציאליות לעובד הזר.

  1. חישוב חודשי יחסי – כפי שצויין חברת הסיעוד משלמת את חלקה בתלוש השכר מידי חודש. כאשר משולם השכר למטפל יש לשים לב לרכיבי השכר ולהשלים את הפרש לשכר שהוסכם על בסיס השכר בלבד ולא על בסיס הזכויות הסוציאליות, לדוגמא: 100 שעות גמלה בתעריף של 36 ש"ח לכל שעה 3600 ש"ח. תשלום הבראה יחסי, חג שווה ערך ל200 ש"ח – סכום זה יקוזז מעלות יום חג והבראה בהתאם לוותק.
  2. חישוב שנתי מלא – השכר המתקבלת מחברת הסיעוד נחשב במלואו כשכר, ותשלום זכויות הסוציאליות במלואן משולם על ידי המשפחה. בהתייחס לדוגמא הקודמת: המשפחה תשלם את הפרש השכר מ3800 והזכויות הסוציאליות ישולמו במלואן על ידי המשפחה.

שתי האפשרויות אלו זהות בעלויות שלהן החלוקה בתשלום נעשית בחלוקה שונה, ההמלצה שלנו על מנת לא להסתבך עם חישובים מיותרים היא האפשרות השניה.

מוגש מטעם למען הורינו האתר עם מאגר מאות מטפלים בעלי הכשרה מקצועית המחפשים עבודה, כאן אפשר למצוא את המטפל/ת בעל ההתאמה המרבית לצורכיכם בקלות.