families-אודות

 

אודות

אתר 4 הורינו – למען הורינו נבנה מתוך שנים של היכרות עם תחום הסיעוד ככלל ותחום העסקת העובדים הזרים בפרט. עם התפתחות תחום העסקת העובדים הזרים, החוקים והנהלים השונים הכרוכים בהעסקתו של עובד זר השתנו כמו גם העלויות הכרוכות בכך, והתהליכים הפכו ביורוקרטים יותר ומורכבים יותר. אותו אדם המעוניין לקבל עזרה בביתו נתקל בקשיים לא מעטים עד שיוכל להגיע לרגע בו העזרה מתקבלת בפועל.

על כן, האתר נועד לפשט את התהליך ולסייע בהפחתת חלק מהעלויות ובכך למעשה, להנגיש את תהליך העסקת עובד זר מתוך המדינה או מחוצה לה.

האתר פועל במסגרת התקנות המותרות בחוק לגבי תיווך עובדים או בלשון החוק -לשכה פרטית:

 

  1. חוק שירות התעסוקה קובע בסעיף 62 כי מי שעיקר עיסוקו או מקצתו בתיווך עבודה מוגדר תחת הקטגוריה של לשכה פרטית (בניגוד ללשכת העבודה הציבורית, היכן שבדרך כלל חותמים אבטלה).

 

"תיווך עבודה", משמעה הפגשה, בתמורה או שלא בתמורה, בין מעסיק או מי שזקוק לעובד (בפרק זה – מציע עבודה) לבין מבקש עבודה, לשם העסקת מבקש העבודה אצל מציע העבודה, ולמעט פרסום מידע כמפורט בפסקאות (1) ו-(2) להלן:

  1. פרסום מידע על מציע עבודה, ובלבד שהמפרסם אינו מעביר לידי מציע העבודה פרטים מזהים של מבקש עבודה.

 

  1. פרסום מידע על מבקש עבודה, ובלבד שהמפרסם אינו מעביר לידי מבקש העבודה פרטים מזהים של מציע עבודה.
  2. בהתאם לסעיף 63 לחוק שירות התעסוקה לא יעסוק אדם כלשכה פרטית אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת שר התמ"ת ובהתאם לתנאיו.

חשוב לציין שלפי החוק הנ"ל אסור לאתר זה ( "4 הורינו" ) להעביר פרטי התקשרות של עובד המחפש עבודה למעסיק פוטנציאלי ופרטים של מעסיק פוטנציאלי לידי עובד שמחפש עבודה , אלא אם העברה זו נעשית דרך לשכה פרטית מורשית . לכן אנחנו מקפידים כשלב ביניים עוד לפני מעבר הפרטים לחבר את הצדדים ללשכה פרטית בכדי שמעבר פרטי ההתקשרות יעשה כחוק . חשוב לציין, שייתכן כי ייתכן ההתקשרות והרישום בלשכה הפרטית יהיו כרוכים בתשלום מוגבל על פי חוק.

 

4הורינו

אנו באתר 4הורינו עומדים לרשותכם לכל שאלה או הבהרה. הירשמו באתר, אנו ניצור עמכם קשר ונקל עליכם את ההסתגלות למצב החדש בו הנכם מעסיקים עובד זר ומפקידים בידיו לטיפול את האדם היקר לכם.    אתר 4 הורינו עובד בשיתוף עם צד שלישי בהתאם לחוק תיווך עובדים, כל קשר בין מעסיק לעובד יעשה על ידי צד שלישי זה